Na de succesvolle informatie avond in de Springbok was er nog behoefte bij verschillende bewoners om overleg te hebben inzake de geplande nieuwbouw in het gebied vanaf de school tot aan de Merelslag. Inmiddels heeft dit overleg plaats gevonden tussen de bewoners en de gemeente, waarbij vooral ook naar voren kwam dat de bewoners liever eerder in het traject betrokken hadden geweest. Verder is de werkgroep momenteel bezig met de gesprekken met de grondeigenaren. Met de meeste grondeigenaren is al gesproken. We hopen in november dit te kunnen afronden en kunnen we gaan starten met de eerste inventarisatie wat de mogelijkheden zijn.

De Hoef Oostzijde 67a
Initiatiefnemer heeft een concept bestemmingsplan opgesteld voor deze ontwikkeling. Waarschijnlijk wordt het bestemmingsplan nog dit jaar als ontwerp ter inzage gelegd. Het plan wordt in de eerste helft van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Na het vaststellen van het bestemmingsplan kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van de woningen.

De Hoef Oostzijde 55a
De eerste ideeën voor de bouw van woningen op dit perceel zijn met de direct omwonenden besproken. De gemeente heeft een eerste scan gedaan naar de haalbaarheid van het initiatief. Dit vooroverleg is bijna afgerond. Na het vooroverleg stelt de initiatiefnemer een ruimtelijke kader op waarin het plan verder is uitgewerkt. Hiermee komen we nog een keer terug bij alle belanghebbenden. 

Kees Bakker, Jan Janmaat en Marco Wahlen