In 2016 heeft het dorpscomite De Hoef een dorpsvisie geschreven. Hierin wordt de gewenste toekomstige situatie van het dorp beschreven en wordt er richting gegeven aan nieuwe ontwikkelingen die De Hoef toekomstbestendig en vitaal moeten houden. De bevolkingsaantallen van de Hoef zijn sinds 2006 afgenomen. Met name de bewoners van 25 tot 40 jaar zijn in relatief kleine aantallen aanwezig. Het beperkte aantal inwoners van deze leeftijdscategorie vormt een bedreiging voor de vitaliteit van De Hoef, omdat dit juist de leeftijdsgroep is die kan zorgen voor jonge aanwas in het dorp. Daarnaast wordt de groep 60+ers in de Hoef steeds groter, waardoor de zorgvraag ook zal toenemen. Speerpunten in de dorpsvisie wat betreft wonen zijn:

1) Verjonging van de bevolking en meer kinderen zijn van essentieel belang (denk aan school, kerk, sportvereniging etc.)

2) Kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen: starterswoningenvoor jonge gezinnen en (gelijkvloerse) ouderenwoningen

3) Verbeteren van de doorstroming, zodat betaalbare woningen vrijkomen voor jongeren bouw

4) Inzetten op nieuwbouw van starterswoningen en geschikt maken van bestaande woningen voor senioren

5) Kleinschalig en gedoseerd bouwen (in verschillende fasen), dorpse karakter beschermen en versterken.

Om de leefbaarheid van kleine kernen in Nederland in stand te houden mogen dorpjes als De Hoef, ook buiten de zogenaamde rode contouren, 50 woningen bouwen. Voorwaarde is wel dat de behoefte noodzakelijk en onderbouwd moet zijn.